Rekonstrukce sportovní haly TJ Sokol Mosty u Jablunkova

Rozsáhlá rekonstrukce sportovní haly trvala více jak půl roku a vyžádala si náklady ve výši téměř 8 mil. Kč bez DPH.

Základní charakteristika stavby, její účel a provedené změny:

v 1.NP
– prostor klubovny byl přesunut do 2.NP, v tomto prostoru vznikl nový vstup pro bezbariérové užívání stavby pomocí venkovní ocelové rampy, tento prostor nově slouží jako recepce s chodbou, s bezbariérovým WC pro obě pohlaví a jako bezbariérová šatna s umyvárnou.
– prostor kuchyně nově slouží jako šatna pro muže s umyvárnou.
– v rámci bouracích prací bylo provedeno vybourání dělící stěny mezi skladem a pódiem včetně stropní dřevěné konstrukce a skladu v 2.NP pro vytvoření nové malé tělocvičny s lezeckou stěnou. Tímto bylo zrušeno stávající pódium, které se oddělilo novou stěnou od velké tělocvičny.
– Byl proveden nový hlavní vstup do velké tělocvičny z recepce a z malé tělocvičny do prostoru pro uskladnění pomůcek a pingpongových stolů.

 v 2.NP
– byla zvětšena klubovna na úkor jednoho pokoje z bytové jednotky.
– bylo provedeno rozdělení šatny fotbalistů s doplněním umyvárny. Součásti stavebních úprav byla komplexní oprava stávající podlahy hlavní hrací plochy a pódia. Podlahy byly v dezolátním stavu a založeny na nevhodném betonovém a hlíněném podkladu. V těchto prostorách velké a malé tělocvičny byla položena nová PUR sportovní litá podlaha na podkladním odpruženém dřevěném roštu, včetně nových podkladních vrstev podlahy s doplněním tepelné izolace. Byla provedena komplexní výměna střešní plechové krytiny za novou, včetně okapového systému střechy. Součásti veškerých stavebních úprav byl i nový návrh veškerých nezbytných vnitřních technických instalací a jejich napojení na stávající rozvody techniky prostředí stavby.
Elektroinstalace – výměna všech stávajících rozvodů elektřiny od hlavní pojistkové skříně, přes elektroměrový rozváděč, hlavní a podružné rozváděče, svítidla a zásuvky. Nové svítidla jsou typu LED. Součástí elektroinstalace byla i demontáž a zpětná montáž bleskosvodu s napojením na stávající uzemnění.
Vytápění – byla provedena přeložka plynovodu administrativní části budovy. Stávající plynové kotle byly vyměněny za nové kondenzační vč. odtahu spalin a přívodu vzduchu. Kotle jsou napojeny na stávající rozvod ústředního topení a ohřevu TUV. Ekviterní regulace topení. Ohřev TUV zajištuje stacionární nepřímotopný zásobník, který je primárně připojen na soustavu solárních kolektorů umístěných na střeše sociální části budovy. Sekundární ohřev TUV pak probíhá z topného okruhu č. 3. V prostoru malé tělocvičny a recepce jsou přeložky radiátorů.

Více o rekonstrukci na stránkách TJ Sokol Mosty u Jablunkova zde